Prevence na Gybonu

Primární prevence na naší škole je zaměřena na předcházení rizikového chování žáků, jeho rozpoznání a zajištění včasné intervence.

 

K rizikovým jevům v současnosti dle metodického pokynu MŠMT patří především:

 • Užívání návykových látek (drogy, alkohol, nikotin)
 • Záškoláctví
 • Šikanování, vandalismus a další formy násilného chování
 • Rasismus, xenofobie, intolerance, antisemitismus
 • Kriminalita a delikvence
 • Patologické hráčství
 • Virtuální drogy (počítače, televize)

 

Pozornost je nutné věnovat včasnému rozpoznání těchto jevů:

 • Domácí násilí
 • Týrání a zneužívání dětí
 • Ohrožování mravní výchovy dítěte
 • Poruch příjmu potravy (bulimie, anorexie)
 • Sebepoškozování